Privacy

English

Privacy-beleid

Laatst bijgewerkt: Mei 21, 2018

Het privacy-beleid is van toepassing op alle Dienstverlening die Mijnbedrijfook aanbiedt op internet en via apps. Mijnbedrijfook ("ons", "we", of "onze") beheert de https://ookmijnbedrijf.nl website en de Ookmijnbedrijf mobiele applicatie (de "Service").

Deze pagina informeert u over ons beleid op gebied van het verzamelen, het gebruik en publicatie van Persoonlijke Informatie, wanneer u onze Service gebruikt.

We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-beleid.

We gebruiken uw Persoonlijke Informatie om de Service aan te bieden en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders vermeld in dit Privacy-beleid, hebben begrippen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Verzamelen en gebruik van de informatie

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verschaffen, die kan worden gebruikt om u te contacteren of te identificeren, gegevens zijn nodig voor een goede verwerking van bestellingen in webshops, schadeformulieren en voor online afspraken. Persoonlijk identificeerbare informatie kan het volgende omvatten maar is niet beperkt tot uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, postadres ("Persoonlijke Informatie").

Van bedrijven gebruiken wij: Bedrijfsnaam, email, telefoonnummer, mobiel nummer, adres. 

Van bedrijven welke afnemer zijn van groothandels gebruiken wij: naam, email, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, kvk-nummer en btw-nummer.

Van consumenten gebruiken wij: naam, email, adres, telefoonnummer.

Voor schadeformulieren gebruiken wij: van bestuurder A en B, email, naam, telefoonnummer, in bezit rijbewijs, adres, of voertuig eigen, lease of gehuurd is, soort voertuig, kentekennummer, verzekeraar, polis nr, situatie schade. Van getuigen naam, telefoonnummer. Tijd, datum adres waar het is gebeurd. Schademelders kunnen zelf het formulier verwijderen.

Gegevens worden zo lang bewaard, als de wet voorschrijft. 

Gebruikers kunnen gegevens inzien, corrigeren, exporteren en verwijderen.

Log Data

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser zendt telkens wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u verbinding maakt met de Service via een mobiel apparaat ("Log Data").

Deze Log Data kunnen informatie bevatten zoals het Internetprotocol ("IP") adres van uw computer, browser type, browser versie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u doorbrengt op die pagina's en andere statistieken.

Wanneer u verbinding maakt met de Service door of via een mobiel apparaat, kunnen deze Log Data informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, het uniek ID van uw mobiel apparaat, uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser die u gebruikt en andere statistieken.

Daarenboven kunnen we diensten van derden, zoals Google Analytics, gebruiken op dit type informatie te verzamelen, te monitoren en te analyseren om de functionaliteit van de Service te verhogen. Deze serviceproviders van derden hebben hun eigen privacy-beleid dat behandelt hoe ze dergelijke informatie gebruiken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme, unieke identificators kunnen bevatten. Cookies worden van een website naar uw browser gezonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

We gebruiken "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser instructies geven om cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt doorgestuurd. Indien u geen cookies aanvaardt, is het echter mogelijk dat u bepaalde delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter, Google+, Linkedin en Pinterest kunnen cookies plaatsen via de Dienst. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die worden aangeboden om Content te delen.

Sociale netwerkdiensten

Als u uw profiel aan een sociale netwerkdienst wilt koppelen, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze diensten. U kunt data bij ‘parent’ profielen plaatsen, indien deze zijn ingelogd bij sociale netwerkdiensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze diensten.

Webshop betalingen

Webshop maken gebruik van Mollie betaaldienst en van paypal. Indien u een betaling verricht met deze services gaat u akkoord met de voorwaarden van deze diensten.

Remarketing gebaseerd op gedrag

Mijnbedrijfook gebruikt remarketing-diensten om op websites van derden aan u te adverteren nadat u onze Service heeft bezocht. Wij, en onze externe leveranciers, gebruiken cookies om onze ads te informeren te optimaliseren en te presenteren op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Facebook

Facebook remarketing service wordt aangeboden door Facebook Inc.

U kunt meer leren over op ervaring gebaseerde advertenties van Facebook door de volgende pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Om zich af te melden voor de interesse gebaseerde ads van Facebook, volg deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook respecteert "Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising" ("Zelfregelende principes voor online op gedrag gebaseerde advertenties") opgesteld door de "Digital Advertising Alliance"("Digitale advertentie alliantie"). U kunt zich ook afmelden van Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de USA the Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/or the European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/, of door af te melden via de instellingen van uw mobiel apparaat.

Voor meer informatie over de privacy-praktijken van Facebook, gelieve het Data-beleid van Facebook te bezoeken: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Service Providers

We kunnen externe bedrijven en personen gebruiken om onze Service te faciliteren, om de Service in onze naam aan te bieden, om Service-gebonden diensten aan te bieden of om ons bij te staan in de analyse van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke informatie om deze taken in onze naam uit te voeren en zijn verplicht om deze informatie niet vrij te geven of voor andere doelstellingen te gebruiken.

Communicatie

We zouden uw Persoonlijke informatie kunnen gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven, marketing of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant zou kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor de ontvangst van een of al deze communicaties van ons door ons te contacteren.

Veiligheid

De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons, maar wij herinneren er u aan dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Terwijl we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we haar absolute informatie niet garanderen.

Internationale transfer

Uw informatie, inclusief uw Persoonlijke Informatie, kan worden getransfereerd naar, en onderhouden worden op computers, die buiten uw staat, provincie, land of ander gouvernementele rechtsgebied, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied.

Indien u buiten Netherland bent gevestigd en ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, gelieve dan te noteren dat we de informatie, inclusief uw Persoonlijke Informatie, transfereren naar Nederland en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacy-beleid, gevolgd door uw mededeling van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw akkoord met deze transfer.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Indien u op link van derden klikt, zal u naar de site van die derden worden geleid. Wij raden u ten sterkste aan om het Privacy-beleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 13 jaar ("Kinderen")

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 13 jaar. Indien u een ouder of een voogd bent en u heeft weet dat uw Kinderen ons Persoonlijke Informatie hebben verschaft, gelieve ons te contacteren. Indien we vernemen dat we Persoonlijke Informatie hebben verzameld van een kind onder de leeftijd van 13 jaar, zonder de toestemming van de ouders te hebben geverifieerd, ondernemen we de nodige stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen aan dit privacy-beleid

We kunnen nu en dan ons Privacy-beleid bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van alle wijzigingen door het nieuw Privacy-beleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt aangeraden om dit Privacy-beleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Wijzigingen aan dit privacy-beleid worden van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over dit Privacy-beleid, gelieve ons te contacteren.

English

Privacy Policy

Last updated: May 21, 2018

 

This privacy policy applies all services that Mijnbedrijfook provides on the internet and apps.  Mijnbedrijfook ("us", "we", or "our") operates https://test.ookmijnbedrijf.nl website and the test.Ookmijnbedrijf mobile application (the "Service").

 

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service.

We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

 

We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions.

 

Information Collection And Use

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to, your email address, name, phone number, postal address ("Personal Information").

Companies: Company name, email, address, phone number, mobile number, address.

Companies registered as buyers from wholesalers: Name, email, address, phone number, company name, chamber of commerce number, vat number.

Clients: name, email, address, phonenumber

For accident reports: from driver A and B, email, name, phone number, owns a drivers license, address, own/rental/hired vehicle, type of vehicle, licence plate number, insurance company, policy number, situation of damage. From whitness name and phone number,  Time, date and address of accident.  Drivers can easily remove the reportforms. 

 

Data is as long saved as needed by law.

Users can check their data, edit, export and delete.

 

Log Data

We may also collect information that your browser sends whenever you visit our Service or when you access the Service by or through a mobile device ("Log Data").

This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

When you access the Service by or through a mobile device, this Log Data may include information such as the type of mobile device you use, your mobile device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type of mobile Internet browser you use and other statistics.

In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this type of information in order to increase our Service's functionality. These third party service providers have their own privacy policies addressing how they use such information.

 

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

We use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

 

Sociale network services

If you connect a social network service to you account, you agree with their terms. You can add data to a 'parent' profile, if they are logged in to social network you agree with their terms.

Als u uw profiel aan een sociale netwerkdienst wilt koppelen, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze diensten. U kunt data bij ‘parent’ profielen plaatsen, indien deze zijn ingelogd bij sociale netwerkdiensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze diensten.

Webshop payments

Webshops use Mollie as payment service and paypal. When a payment is done by one of these services you agree with their terms. 

 

Behavioral Remarketing

Mijnbedrijfook uses remarketing services to advertise on third party web sites to you after you visited our Service. We, and our third party vendors, use cookies to inform, optimize and serve ads based on your past visits to our Service.

 

Facebook

Facebook remarketing service is provided by Facebook Inc.

You can learn more about interest-based advertising from Facebook by visiting this page: https://www.facebook.com/help/164968693837950

To opt-out from Facebook's interest-based ads follow these instructions from Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook adheres to the Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising established by the Digital Advertising Alliance. You can also opt-out from Facebook and other participating companies through the Digital Advertising Alliance in the USA http://www.aboutads.info/choices/, the Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/or the European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/, or opt-out using your mobile device settings.

For more information on the privacy practices of Facebook, please visit Facebook's Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

 

Communications

We may use your Personal Information to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by contacting us.

 

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

 

International Transfer

Your information, including Personal Information, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Netherlands and choose to provide information to us, please note that we transfer the information, including Personal Information, to Netherlands and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

 

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

 

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Information, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Information from a child under age 13 without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

 

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

 

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.